Arbete på väg nivå 1 + 2


Trafikverket ställer krav på att den personal som utför vägarbete eller liknande arbete har rätt kompe­tens. Det är arbetsgivarens, leverantörens, ansvar enligt Arbetsmiljölagen att personalen har rätt kom­petens

Tidsåtgång 1 dag

Arbete på väg 1 och 2
Hur vägarbetaren skall tillämpa V3 principen
V1 Varna trafikanterna på ett korrekt sätt.
V2 Vägleda trafikanterna på ett tydligt och korrekt sätt.
V3 Värna både trafikanter såväl som vägarbetare.

Kompetensnivå 1: Grundkompetens
För alla som befinner sig på en vägarbetsplats på det statliga vägnätet, samt ett stort antal kommuners gatunät skall inneha kompetens som motsvarar nivå 1 enligt Trafikverkets tekniska råd.
Utbildningen genomförs antingen som interaktiv på Trafikverkets hemsida eller lärarledd.

Kompetensnivå 2: Påbyggnad
Kursen utförs alltid ihop med nivå 1 och vänder sig till förare av alla typer av väghållningsfordon.
Nivå 2 avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbets­fordon, etc. Kompetens enligt denna nivå kan även anpassas till förare som inte berörs av uppdrag upphandlade av Trafikverket, t ex bärgningsfordon, fordonsreparatörer, timmerbilar, renhållningsfordon (anpassad säkerhetsutbildning).

Trafikverkets förordar att det krävs en lärarledd utbildning på minst 8 timmar för att uppnå till­räcklig kompetens.
För att kunna mäta kompetens enligt Nivå 2 ska det genomföras ett godkänt kunskapstest. Vilket verifieras med ett utbildningsintyg från utbildaren.

Arbetsgivaren ansvarar för att personalen får tillräcklig upp­datering av nyheter och förändringar inom området. Ny repetitionsutbildning bör genomföras vart femte år och den bör i tid omfatta minst halva den ordinarie utbildningstiden. Repetition kan även styras av upphandlingen.

Mål med kursen
Ge behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Den ska också ge kunskap om var och hur for­donet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kolleger men även god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar. Nivå 2 ger också behörighet att ansvara för utmärkningen på en liten fast arbetsplats.

I samband med mer omfattande regeländringar bör kompletterande utbildning genomföras för alla nivåer.

 

 

Utbildningen sker i samarbete med Nya Svensk Uppdragsutbildning som tagit fram utbildningsmaterial och utfärdar intyg.