Arbete på väg Utmärkningsansvarig 3A


Nivå 3A avser kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skydds­anordningar.

 Tidsåtgång 2 dagar

Förhandskrav: kompetens enligt Nivå 2.

För vem
För att kunna mäta kompetens enligt Nivå 3A ska godkänt kunskapstest ge behörighet för ut­märkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för små fasta arbetsplatser samt rörliga och intermittenta ar­beten.
Personal som ingår inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kom­petens enligt Nivå 3A.
Den som har kompetens enligt Nivå 3A får benämnas utmärkningsansvarig.
Personal med kompetens som motsvarar Nivå 3A får ta hjälp av personal med kompetens enligt Nivå 2 vid utmärkningsarbete.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagaren kunna utforma, utmärka och underhålla en säker vägarbetsplats enligt V3 principen.
Identifiera risker och hitta lösningar, för arbetsplatsens personal men även för trafikanterna.
Vilka lagar, förordningar och föreskrifter som styr och reglerar arbetet på vägen.
Upprätta och känna till hur man ansöker om en trafikanordningsplan (FIFA).

Innehåll
·         Fördjupning om vägarbeten
·         VMF och dess föreskrifter
·         Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande
·         Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
·         Arbetsmiljöplan
·         Trafikverkets styrande dokument
·         Transportstyrelsens styrande dokument
·         Fördjupning om arbete på väg, vad gäller fasta arbetsplatser, trafikreglering m.m
·         V3 principen Varna, Vägleda, Värna
·         Objektanpassa TA-planer
·         Trafikförordningen
·         Övriga relevanta lagar
·         Information till TLC, 3:e man etc.
·         Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna
·         Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
·         Arbetsmetoder
·         Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras

Trafikverkets förordar att det krävs en lärarledd utbildning på minst 16 timmar för att uppnå tillräcklig kompetens.

Utbildningen sker i samarbete med Nya Svensk Uppdragsutbildning som tagit fram utbildningsmaterial och utfärdar intyg.